Εκπαίδευση Ενηλίκων και Επιχειρηματικότητα

 • Εκπαίδευση Ενηλίκων και Επιχειρηματικότητα

  Posted by Danai Tsantila on 12 September 2023 at 13:49

  Ποιο πιστεύετε είναι το κυριότερο πλεονέκτημα της εκπαίδευσης ενηλίκων στον τομέα της επιχειρηματικότητας και πώς μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας μας;

  Konstantinia Dolgira replied 7 months, 2 weeks ago 2 Members · 1 Reply
 • 1 Reply
 • Konstantinia Dolgira

  Member
  13 September 2023 at 6:54

  Η εκπαίδευση ενηλίκων στον τομέα της επιχειρηματικότητας μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας προωθώντας:

  -τη δημιουργία επιχειρήσεων: Η επιχειρηματική εκπαίδευση ενηλίκων ενθαρρύνει ανθρώπους να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας, αυξάνουν την παραγωγικότητα, και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της οικονομίας

  -την καινοτομία: Η επιχειρηματική εκπαίδευση διδάσκει τους ανθρώπους να σκέφτονται δημιουργικά και να αναζητούν λύσεις σε προβλήματα

  -την ενδυνάμωση των ατόμων: Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα διδάσκει δεξιότητες όπως η διαχείριση του χρόνου, η λήψη αποφάσεων, και η επίλυση προβλημάτων

  -την ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης. Επιχειρήσεις που λαμβάνουν υπόψη τους την κοινωνική και περιβαλλοντική επίπτωση των δραστηριοτήτων τους μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων