Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επιχειρηματικών Ικανοτήτων (EntreComp)

 • Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επιχειρηματικών Ικανοτήτων (EntreComp)

  Posted by Danai Tsantila on 23 October 2023 at 9:09

  Χρησιμοποιεί το ινστιτούτο σας το ευρωπαϊκό πλαίσιο επιχειρηματικών ικανοτήτων; Εάν ναι, πιστεύετε ότι το πλαίσιο αυτό αντιμετωπίζει τις τρέχουσες ανάγκες κατάρτισης στον τομέα της επιχειρηματικότητας;

  EntreComp: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=el

  Konstantinia Dolgira replied 8 months, 3 weeks ago 2 Members · 1 Reply
 • 1 Reply
 • Konstantinia Dolgira

  Member
  23 October 2023 at 10:28

  Η ΔΥΠΑ χρησιμοποιεί μερικώς το ευρωπαϊκό πλαίσιο επιχειρηματικών ικανοτήτων τόσο στην εκπαίδευση όσο και στις δράσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής. Με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευομένων και ανέργων προγραμματίζει να εμπλουτίσει τα προγράμματα συμβουλευτικής και εκπαίδευσης/κατάρτισης προκειμένου να τους προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Αυτό περιλαμβάνει διαρκή αξιολόγηση και προσαρμογή των συγκεκριμένων προγραμμάτων προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα της εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής με απώτερο στόχο την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και την κοινωνική ένταξη των ενδιαφερομένων στον τομέα της επιχειρηματικότητας.